Как се наема персонал?

Как се наема персонал?

Бизнесът Ви се разраства

Регистрирали сте своето дружество и успешно продавате своя продукт или услуга. Клиентите нарастват, увеличават се поръчките. Идва момент, в който е необходимо да осигурите персонал, който да има активно участие в създаването и предлагането на Вашия продукт.

Какво е необходимо?

Разбира се, първото и най-важното условие е да бъдат спазени нормативните изисквания. 

Това означава, че трябва да имате лице, с което Вашето дружество да сключи трудов договор по реда на Кодекса на труда. Като работодател е Ваше задължение да изработите както трудовия договор, така и длъжностната характеристика за съответната позиция, да спазите принципите и изискванията на закона, след което да придвижите изискуемите документи към регулаторните органи.

Освен стандартния начин за търсене и назначаване на персонал, има национални и европейски програми, които подпомагат дружествата при наемането на лица на трудов договор. Такива програми съдействат на работодателите да намират лица с определени характеристики като вид и степен на образование или опит. Помощ при наемането на персонал на дружествата могат да получат при Агенция по заетостта и Дирекциите “Бюро по труда”.  Там дружествата могат да заявят свободни работни места, за които да безработни и търсещи работа лица да кандидатстват.

В Агенция по заетостта работят и няколко звена, които изпълняват дейности по стимулирането на работодателите да наемат на рбаота определени лица, които попадат в уязвими групи на пазара на труда. Според вида програма, която финансира инициативата, приоритет се дава например на лица до 29 г. без опит, лица над 54 г., смаотни родители, лица със специфични потребности и т.н. В Дирекциите “Бюро по труда” и на сайта на Агенция по заетостта можете да се запознаете с актуалните към момента процедури.

В общи линии работодателите кандидатстват със заявление за разкриване на свободно работно място. След извършване на проверка относно критериите за допустимост на съответния работодател, от Дирекция “Бюро по труда” провеждат процедура по подбор и насочване на потенциални кандидати към дружеството. Работодателят провежда подбора и избира лице или лица, които отговарят на зададените критерии, след което се сключва договор с Агенция по заетостта.

Според различните национални и европейски програми, Агенция по заетостта осигурява субсидирана заетост за определен период от време. В най-общия случай Агенцията възстановява разходите на работодателя за новонаетото безработно лице за период от 6 месеца, като се покриват минималният осигурителен доход за длъжността и разходите на работодателя за осигуровки на лицето.

Тези програми за изключително полезни за микропредприятия и стартиращи дружества, защото осигуряват подкрепа за персонал и стимули за работодателите за наемане на безработни лица. Това е една изключителна възможност за всеки работодател да се възползва от политиките на страната за насърчаване на заетостта.

Освен Агенция по заетостта, съществуват и други програми като Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, които подпомагат работодателите при наемането и обучението на персонала. За актуални процедури и възможности по оперативните програми можете да научите повече на www.eufunds.bg 

Повече информация и възможности за подкрепа на Вашия бизнес при наемането на персонал можете да откриете на следните страници:

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта. Чрез АЗ се осъществяват насърчителни мерки за безработни лица и работодатели за заетост и обучение, както и национални програми и проекти за различни социални групи. В Агенция по заетостта и в дирекциите “Регионална служба по заетостта”, както и в дирекциите “Бюро по труда” можете да се запознаете подробно с процедурите по наемане на лица и обучението им, от които могат да се възползват както безработни лица, така и работодатели.

ОП Развитие на човешките ресурси

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерството на труда и социалната политика е управляващият орган на оперативната програма, който носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неговите функции са свързани с подготовката, управлението и мониторинга на програмата, финансовото управление и контрол, избора на операциите и изпълнението на мерки за информация и публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на регламентите на ЕК. Там можете да научите повече за различните процедури за кандидатстване, процеси на одобрение, финансиране и изпълнение на проекти.

ИА "Главна инспекция по труда"

ИАГИТ контролира спазването на трудовото законодателство. Също така упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон. ИАГИТ дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Видове търговски дружества

Видове търговски дружества

За да осъществява своята дейност, предприемачът трябва да спази нормативните изисквания за регистрация на дружество, чрез което да осъществява законно бизнес инициативата си.

Всеки може да реши един ден да стартира и развива свой бизнес. Всичко, което човек трябва да направи, е да предоставя продукт или услуга, които генерират печалба. Регистрирането на дружество е разумен избор за предприемач по различни причини, но основното преимущество е законното осъществяване на стопанска дейност. Освен това чрез едно дружество може да се открие банкова сметка, която е различна от тази на собственика или управителя, т.е. дружеството оперира независимо от физическото лице. Други ползи са възможността за фирмено кредитиране при изгодни условия, изграждане на репутация сред клиентите, установяване на партньорски отношения с доставчици и партньори, както и назначаването на служители.

Като начало Ви е необходимо име, което да регистрирате като наименование на Вашия бизнес. Не е задължително името на компанията да съвпада с търговската марка на продукта или услугата, които ще се предлагат. Освен това имате нужда от физически адрес, на който да регистрирате дружеството, както и да определите капитала на своето дружество. Според вида им, дружествата имат минимални изисквания за капитала и съдружниците, ако има такива. Съгласно заложеното в българското търговско право според Търговския закон са изведени следните видове търговци и търговски дружества:

Едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната, без изискване за капитал, т.е. физическото и юридическото лице разполагат с една и съща собственост.

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е едноличен собственик на капитала, което отговаря за задълженията на дружеството с размера на капитала на дружеството. Това е най-често срещаната форма на дружества, регистрирани в България. Минималният размер на капитала на едноличното дружество е 2 лв. 

Дружество с ограничена отговорност

Образува се от съдружници – физически или юридически лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на дял от печалбата, съразмерен на личния му дял в капитала на дружеството. Основният капитал на ООД се образува при неговото създаване (минимален размер 2 лева).

Командитно дружество

Това дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал се формира от дяловете вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници и е от две части: 
– основен капитал на ограничено отговорните;
– основен капитал на неограничено отговорните.

Събирателно дружество

В него се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, но може и чрез дялови вноски в брой и непарични вноски (сгради, магазини, стоки и др.), които се внасят и записват в основния капитал и стават фирмена собственост. Основният капитал се увеличава чрез: привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата (след облагане с данък), натрупване на резерви и тяхното трансформиране в основен капитал. Основният капитал на СД се намалява при: напускане на  съдружник, покриване на загуби.

Акционерно дружество

Акционерно дружество може да се учреди по два начина: чрез подписка – всяко лице може да запише акция срещу направена вноска (парична или непарична) и без подписка – две или повече лица записват капитала на акционерното дружество. Капиталът на АД е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Акционерното дружество може да бъде и еднолично. В този случай то образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е Едноличен собственик на капитала. Комптетентността се решава от Едноличния собственик на капитала.

Акционерните дружества имат следните органи на управление: общо събрание на акционерите и съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет, и управителен съвет (двустепенна система). Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Поименните акции са налични и безналични. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.  Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централнен депозитар АД.

Командитното дружество с акции

Командитното дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3, т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници. Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в този закон органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система, т.е. Съвет на директорите – състои се от неограничено отговорните съдружници.  В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Ако искате да изберете най-подходящата дружествена форма за Вашия стартиращ бизнес, можете да научите повече за видовете дружества и техните особености, като се запишете за специализираните обучения по предприемачество или заявите час за бизнес консултация при нас.