Как се регистрира фирма?

Как се регистрира фирма?

Решили сте, че искате да започнете собствен бизнес, спазвайки нормативните изисквания. Чудесно начало за Вашата инициатива е регистрацията на дружество.

Като начало трябва да измислите име за своето дружество и да определите капитала и неговата форма. Ако няма да има други лица в управлението, то Вашето дружество в най-честия случай ще е или ЕООД, или ЕАД. Ако ще имате съдружници, вариантите са повече и трябва да определите стойността на дяловете на всеки от участниците. 

След като определите детайлите по стъпка 1, трябва да изготвите документите, необходими за регистрация на съответното дружество. Подробна информация за изискванията относно съответните документи се съдържа в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в тях. 

След изготвянето на изискуемите документи е необходимо те да бъдат подписани от съответните лица – съдружници, еднолични собственици на капитала, физически и юридически лица, и да посетите нотариус, при когото да бъде заверен подписът на управителя/ите на дружеството.

Вече разполагате с документите за регистрация, както и с нотариално заверен образец от подписа. Следващата Ви стъпка е да посетите банков клон, в който да разкриете набирателна сметка за учредителния капитал на съответното дружество, като имате предвид минималната стойност за различните видове дружества – 2 или 50 000 лв., и да внесете сумата.

С целия набор документи и след посещение при нотариус и в банката се отправяте към съответното териториално звено на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, където трябва да подадете тези документи, ако не разполагате със собствен електронен подпис. Там можете да заплатите таксата за регистрация на дружество, която се определея съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. След подаването от ТР ще Ви издадат входящ номер на заявлението, с което можете да направите справка относно регистрацията на Вашето дружество.

Voila!

Очаквате фактическата регистрация на Вашето дружество, след което можете да започнете Вашата самостоятелна стопанска дейност! 

Честито!

Ако имате нужда от съдействие в процеса на регистрация на дружество или искате да получите допълнителни разяснения по Вашата идея, можете да се свържете с нас и да научите повече за нашите специализирани обучения и бизнес консултации, които се предоставят в изпълнение на проекта.

Видове търговски дружества

Видове търговски дружества

За да осъществява своята дейност, предприемачът трябва да спази нормативните изисквания за регистрация на дружество, чрез което да осъществява законно бизнес инициативата си.

Всеки може да реши един ден да стартира и развива свой бизнес. Всичко, което човек трябва да направи, е да предоставя продукт или услуга, които генерират печалба. Регистрирането на дружество е разумен избор за предприемач по различни причини, но основното преимущество е законното осъществяване на стопанска дейност. Освен това чрез едно дружество може да се открие банкова сметка, която е различна от тази на собственика или управителя, т.е. дружеството оперира независимо от физическото лице. Други ползи са възможността за фирмено кредитиране при изгодни условия, изграждане на репутация сред клиентите, установяване на партньорски отношения с доставчици и партньори, както и назначаването на служители.

Като начало Ви е необходимо име, което да регистрирате като наименование на Вашия бизнес. Не е задължително името на компанията да съвпада с търговската марка на продукта или услугата, които ще се предлагат. Освен това имате нужда от физически адрес, на който да регистрирате дружеството, както и да определите капитала на своето дружество. Според вида им, дружествата имат минимални изисквания за капитала и съдружниците, ако има такива. Съгласно заложеното в българското търговско право според Търговския закон са изведени следните видове търговци и търговски дружества:

Едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната, без изискване за капитал, т.е. физическото и юридическото лице разполагат с една и съща собственост.

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е едноличен собственик на капитала, което отговаря за задълженията на дружеството с размера на капитала на дружеството. Това е най-често срещаната форма на дружества, регистрирани в България. Минималният размер на капитала на едноличното дружество е 2 лв. 

Дружество с ограничена отговорност

Образува се от съдружници – физически или юридически лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на дял от печалбата, съразмерен на личния му дял в капитала на дружеството. Основният капитал на ООД се образува при неговото създаване (минимален размер 2 лева).

Командитно дружество

Това дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал се формира от дяловете вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници и е от две части: 
– основен капитал на ограничено отговорните;
– основен капитал на неограничено отговорните.

Събирателно дружество

В него се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, но може и чрез дялови вноски в брой и непарични вноски (сгради, магазини, стоки и др.), които се внасят и записват в основния капитал и стават фирмена собственост. Основният капитал се увеличава чрез: привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата (след облагане с данък), натрупване на резерви и тяхното трансформиране в основен капитал. Основният капитал на СД се намалява при: напускане на  съдружник, покриване на загуби.

Акционерно дружество

Акционерно дружество може да се учреди по два начина: чрез подписка – всяко лице може да запише акция срещу направена вноска (парична или непарична) и без подписка – две или повече лица записват капитала на акционерното дружество. Капиталът на АД е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Акционерното дружество може да бъде и еднолично. В този случай то образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е Едноличен собственик на капитала. Комптетентността се решава от Едноличния собственик на капитала.

Акционерните дружества имат следните органи на управление: общо събрание на акционерите и съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет, и управителен съвет (двустепенна система). Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Поименните акции са налични и безналични. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.  Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централнен депозитар АД.

Командитното дружество с акции

Командитното дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3, т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници. Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в този закон органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система, т.е. Съвет на директорите – състои се от неограничено отговорните съдружници.  В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Ако искате да изберете най-подходящата дружествена форма за Вашия стартиращ бизнес, можете да научите повече за видовете дружества и техните особености, като се запишете за специализираните обучения по предприемачество или заявите час за бизнес консултация при нас.