Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.

Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на Закона за насърчаване на заетостта в сектора на предприемачеството.

Целевата група за подпомагане се разделя на два вида потенциални кандидати:

  1.  Безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” към Агенция по заетостта с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.
  2. Лица, които са сключили договор по Закона за насърчаване на заетостта с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за започване на стопанска дейност за производство на стоки и /или услуги самостоятелно или с други лица.

Всяко лице от целевата група, попадащо в една от хипотезите, има правото на субсидиране под формата на еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.

В допълнение законодателството дава възможност за получаване на допълнителна сума в размер на 2 240 лв. при условие, че чрез реализирането на бизнес инициативата се осигурява заетост на друдо безработно лице без право на парично обезщетение за безработица. 

Лицата, които кандидатстват за субсидиране, могат да получат средства с цел квалификация по предмета на стопанската дейност на особрения бизнес проект на стойност до 1 000 лв.

За оптимално улеснение на кандидат-предприемачите разходите за ползвани външни консултантски услуги могат да бъдат възстановени от дирекцията.

Каква е процедурата за субсидиране на бизнес проект?

Безработните лица по преминават през следните стъпки:

  • подават заявление с приложен бизнеспроект за самостоятелната стопанска дейност;
  • в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнеспроекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнеспроекта сключват договор с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за предоставяне на еднократна парична сума;
  • в срока на договора от Закона за насърчаване на заетостта подават заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с Дирекцция “Бюро по труда” по реда на ЗНЗ.

Какво включва един бизнес проект?

Основният критерий за един бизнес проект е яснотата му. Бизнес планът трябва да притежава пълнота на идеята, в т.ч. да са упоменати предметът на дейност, целите, които лицето иска да постигне чрез реализирането на бизнес идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които да разчита.

Препоръчително е да бъдат включени срокове и количествени показатели за постигането им, ако е приложимо за проекта.

Важно е да бъде дадено добро описание на продукта/услугата, състоянието на отрасъла, анализ на основните клиенти и конкуренти. Това включва икономическата обосновка в съответния сектор, очаквания за разкриване на нови работни места, прогноза за устойчивост на бизнеса и ресурсната му обезпеченост.

Предишният опит на кандидата е важно да бъде описан и  свързан с дейността, посочена в бизнес проекта, както и квалификация и какъв е кадровият потенциал на кандидатите.

Оценката зависи до каква степен е реалистично изпълнението на заложените цели и вложена ли е иновативност в реализирането на проекта. За целта е необходимо да бъде включено пазарно проучване и да се даде аргументация на набелязаните мерки и действия за осъществяване на проекта.

В допълнение може да бъде включена хипотезата каква е възможността за развитие на бизнес от проекта – т.н. бизнес потенциал, както и как подходящото образование или обучение на кандидата ще допринесат за постигането на заложените цели.

Възползвайте се от възможността да стартирате собствен бизнес на начален капитал, осигурен под формата на субсидия за безработни лица с право на обезщетение. Започнете самостоятелна стопанска дейност, която да развиете с помощта на целевото финансиране на предприемачески идеи от българското законодателство.

Можете да разчитате на нашата подкрепа за безплатно консултиране по Ваша бизнес инициатива, както и за насоки за изготвяне на бизнес план, процедура по кандидатстване и изпълнение на договора към Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта.

Свържете се с нас сега!

 

6 + 6 =

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството като
ключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособността
и растежа.

ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите умения в стратегията „Европа 2020“. Като резултат, обучението по предприемачество сега се развива все повече и се насърчава в цяла Европа.

Насърчаването на предприемачеството е особено важно, за да бъдат посрещнати предизвикателства, свързани с тревожно високата младежка безработица в повечето държави-членки на ЕС.

Предприемачество и самостоятелна заетост са пътят на младите хора да се справят с безработицата. В този контекст се обръща специално внимание на модела на социално предприемачество, който е вграден в реалната икономика – близка до хората и до местните общности, и основно насочено с принос към общото благо на обществото.

Ангажиментът на Европейския съюз за растеж и подобряване на работни места не се състои само в повишаване на основната инфраструктура и инвестиции, насърчаване на износа или подобряване на бизнеса и заобикалящата го среда. Визията на ЕС е много по-широка и обхваща развитието на човешкия потенциал. Заради собствените и граждани, както и ако иска да остане конкурентоспособна, Европа трябва да инвестира в хора, в техните умения, в техните способност за адаптиране и в способността им да създават иновации.

Най-големите предизвикателства пред съвременното общество могат да бъдат посрещнати само когато неговите членовете развиват идеите си и подобряват представа какво е да си активен, критичен и отговорен гражданин на Европа и когато те имат възможността да правят най-добрия избор за себе си в постоянно променящия се свят.

За да се постигне това, е необходимо да се насърчават младите хора, да се инспирира духът на предприемачество от рано в живота – инициативност, отговорност, премерено поемане на риск, креативност, организация, упоритост – и да им помогнем в прехода от училище към зряла възраст.

Съществуват десетки европейски примери за пионери и техните проекти в различни програми на Европейския съюз, които подхранват развитие на такива предприемачески умения. Тях, както и идеи за стартиране на бизнес, информация за възможности за финансиране и други можете да откриете на https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en.

А Вие мислите, че притежавате онова, което прави някого предприемач?

А Вие мислите, че притежавате онова, което прави някого предприемач?

Когато повечето хора мислят за предприемачеството, те си представят само предимствата – финансова свобода, неограничени ваканции, гъвкав график, но без да обмислят процеса – дълги нощи, поредица отхвърляния и неуспехи…

Истината е, че предприемачеството е трудно. Може да отнеме години, преди да се реализира печалба и да се постигне финансов успех. Не всички могат да се заловят за него, но ако мислите да стартирате компания, първо си задайте следните въпроси:

Имате ли необходимия предприемачески дух, за да успеете? Истинското предприемачество е ежедневна работа на пълно работно време. То тества вашата ангажираност, търпение и упоритост. Това не е план за излизане от пълния работен ден или пряк път към това да сте богати. Необходимо е по-добро отношение, за да се пробие пътя през първоначалните неуспехи и непрекъснато съществуващи пречки пред управлението на бизнес. Имате ли го в себе си?

Достатъчно ли сте отдадени, за да се ангажирате изцяло?

Можете ли да виждате себе си да вършите този вид работа всеки ден до края на живота си? Да бъдеш страстен за работата си помага да се представиш в най-добра светлина и да избегнеш „прегаряне“. Въпреки това не е достатъчно просто да имаме страст. Вашата идея  жизнеспособна възможност за бизнес ли е? Направете вашите изследвания и научете за всички възможности, преди да преминете към пълно работно време като предприемач. Страстта и стратегията са най-добра и печеливша комбинация.

Имате ли необходимите средства?

Разбирането за пълните разходи за стартиране и поддържане на бизнес е от решаващо значение. Страстта е важна, но да имаш начален капитал е от жизненоважно значение! Преди да се впуснете в ново начинание, намерете пълната инвестиция, от която ще се нуждаете, за да „вдигнете“ компанията от земята. Изчислете началните си разходи – те до голяма степен ще зависят от вида на бизнеса и ще изготвят план за намаляване или увеличаване на тази сума.

Готови ли сте да се учите от другите?

Ангажиментът за ученето през целия живот е от съществено значение за успеха. На какви успешни бизнеси се възхищавате, уважавате и искате да подражавате? Кого в света на бизнеса бихте искали да срещнете и от кого да получите менторство? Направете необходимото усърдно и се свържете с други собственици, за да научите за техните неуспехи и успехи. Изградете група от бизнес ментори и вдъхновяващи предприемачи за насоки, критична оценка и творческо вдъхновение – наред с други неща. Наличието на този кръг за подкрепа също ще Ви мотивира в трудните времена.

Освен ученето от хората, непрекъснато разбиране на бизнеса Ви, Вашите конкурентни предимства, променящите се демографски особености и предпочитания на клиентите, както и как да запазите конкурентното си предимство, ще помогнат на собствениците на предприятия да останат адекватни.

Можете ли да предприемате промени и да се преориентирате  бързо?

Когато изграждате бизнес, нещата не винаги вървят по план и трябва да се съгласите с това. Например, Вашите идеални клиенти могат да получат неочаквани отзиви за Вашия продукт, което би наложило да бъдат направени някои промени . Достатъчно гъвкави ли сте да се адаптирате? Отвореност към конструктивна критика е от съществено значение за удовлетворяването на клиентите и успеха на бизнеса Ви. Желаете ли да обмислите приноса на другите и да подобрите идеите си?

Ако мислите, че имате необходимото, за да стартирате собствен бизнес и да поемете контрола върху финансовото си бъдеще, трябва да го направите. Това е възнаграждаващ поучителен опит – което прави резултата винаги печеливш, независимо от това какъв може да бъде.
Какво е предприемачеството и какви хора са предприемачите?

Какво е предприемачеството и какви хора са предприемачите?

Често чуваме, че някой е предприемач, защото е започнал собствен бизнес

Също така ,  когато чуем понятието „предприемач“, сме склонни да го свързваме с човек, който започнал или започва свои собствени начинания, или с други думи, да работи сам. Това наистина е така, тъй като формалната дефиниция на предприемачеството е, че тя е процес на започване на бизнес или организация за печалба или за социални нужди. Използвахме фразата за печалба или за социални нужди, за да очертаем и отделим търговското предприемачество от социалното и благотворителното предприемачество. След определянето на предприемачеството сега е време да се определи кой е предприемачът и какво прави.

Предприемач е човек, който разработва бизнес модел, придобива необходимия физически и човешки капитал, за да започне ново начинание, и го ръководи и отговаря за успеха или неуспеха си. Обърнете внимание, че акцентът е на фразата „ отговорен за успеха или неуспеха“, тъй като предприемачът е различен от професионалния мениджър, в смисъл, че първият или инвестира собствените си ресурси, или набира капитал от външни източници и по този начин поема вината за провала, както и извлича ползи в случай на успех, докато професионалният мениджър върши работата и възложената му работа за парична премия. С други думи, предприемачът е поемащият рискове и новатор, освен че е създател на нови предприятия, докато професионалният мениджър е просто изпълнител.

Качествата на предприемача

Преминавайки към уменията и способностите, които предприемачът трябва да има, преди всичко той или тя трябва да бъде новатор, който има идея за промяна на играта или потенциално нова концепция, която може да успее в претъпкания пазар. Обърнете внимание, че инвеститорите обикновено инвестират в идеи и концепции, които според тях биха генерирали адекватна възвръщаемост за техния капитал и инвестиции, и затова предприемачът трябва да има истинска новаторска идея за ново начинание.

Лидерски качества

Предприемачът трябва да притежава отлични организационни и управленски умения, тъй като трябва да изгради организацията или начинанието от нулата и да се свърже с неговите служители, както и с другите участници, за да осигури успеха на начинанието.

Освен това, предприемачът трябва да бъде лидер, който може да вдъхнови служителите си, както и да бъде прозорлив и човек с чувство за мисия, тъй като е важно предприемачът да мотивира и движи начинанието. Това означава, че лидерството, ценностите, уменията за изграждане на екип и управленските умения са ключовите умения и качества, които предприемачът трябва да притежава

Творческа  разруха и предприемачество

Често чуваме термина креативна разруха, за която се говори, когато говорим за това как някои компании изчезват, докато други успяват, както и запазват лидерската си позиция на пазара. Творческото унищожение се отнася до подмяната на по-лоши продукти и компании с по-ефективни, иновативни и креативни, при което капиталистическата пазарна екосистема гарантира, че само най-добрите и най-добрите оцеляват, докато други са отвени от бурите на творческото разрушение.

С други думи, предприемачите с идеи, които променят „играта“ и уменията и качествата, които са необходими, за да успеят, гарантират, че техните продукти, марки и предприятия ще вземат пазарен дял далеч повече от съществуващите компании, които или не създават ценности, или са просто неефективни и остават деформирани и неспособни да се ориентират в търсенето и времето. Следователно този процес на унищожаване на старото и неефективното чрез нови и креативни идеи се нарича творческо разрушение, което често е това, което предприемачът прави, когато пуска ново начинание.

Предприемачът е готов да рискува

Обсъдихме какво е предприемачеството и уменията и качествата, необходими на предприемачите, заедно с начина, по който се ангажират и се отдават на творческо разрушение. Това не означава, че всички предприемачи са успешни, тъй като фактът, че те могат да станат жертви на творческо разрушение, както и поради липса на други черти, означава, че мнозинството нови предприятия не оцеляват след една година от своето съществуване. Сега, когато предприятията се провалят, очевидният въпрос е кой е виновен за провала и чии пари се губят.

Отговорът е, че предприемачът влага своите собствени пари или привлича капитали от благодетелни инвеститори и готови да рискуват капиталисти, което означава, че в случай, че рисковото предприятие се провали, предприемачът и инвеститорите губят пари. Имайте предвид, че както споменахме по-рано, служителите и професионалните мениджъри губят работата си и ако не са партньори в предприятието, парите им не са изложени на риск. Следователно това означава, че предприемачът е поемащият рискове в предприятието, което означава, че успехът или неуспехът на фирмата се отразява върху предприемача.

Предприемачеството се нуждае от благоприятна среда

И накрая, обърнете внимание на използването на термина „подхранване на екосистемата“. Това означава, че както предприемачите не могат да успеят, ако им липсват необходимите качества, те не могат да успеят дори и  да ги притежават, ако живеят в среда или държава, която не насърчава риска или толерира неуспех и по-важното е, че не е в състояние да им осигури паричния и човешки капитал, необходим за успех. Това означава, че Съединените щати остават водеща страна за предприемачество, тъй като тя има нужната „екосистема“, за да могат тези предприемачи да успеят, докато в много страни често е невъзможно или трудно да се намери финансиране, да се работи чрез бюрокрация и да се гарантира, че факторите на околната среда не възпрепятстват предприемачеството.