Микрокредитиране за стартиращи и социални предприемачи

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприемачи

Възможност за финансиране на стартиращи дружества и социални предприемачи под формата на кредит в размер до 48 895 лв. със срок на погасяване до 10 години 

Фонд на фондовете е избрал фонд мениджър за управлението на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на над 26 млн. лв., като средствата ще се предоставят под формата на микрокредити.

Средствата от Фонда ще се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва по заема, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни продукти.

Целта на инструмента е да подпомогне предприемачеството чрез кредитиране, включително на лица от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания.

Чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансират дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Повече информация

Детайлна информация можете да намерите на сайта на Фонда на фондовете.

 

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Със свои проекти могат да кандидатстват новорегистрирани дружества, създадени от участници в проекта по „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Със свои проекти могат да кандидатстват дружества, създадени от участници в проект по „Подкрепа за предприемачество“, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по Оперативната програма подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Средствата са предназначени за предоставяне на бизнес услуги за развитие на новорегистрираните дружества. Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. 

 

Повече информация

Детайлна информация за процедурата, както и условията за кандидатстване могат да бъдат открити на сайта на Оперативната програма.

За съдействие и разяснение можете да разчитате на нашия екип.

Основни стъпки при стартирането на собствен бизнес

Основни стъпки при стартирането на собствен бизнес

Да се замислим за някои от най-популярните причини за започване на собствен бизнес, включително притежаването на уникална бизнес идея, проектирането на кариера, която има гъвкавостта да расте с Вас, работата за финансова независимост и инвестиране в себе си – не е чудно, че малките предприятия са навсякъде.

Но не всеки малък бизнес е позициониран за успех. Всъщност само около две трети от предприятията със служители преживяват най-малко две години, а около половината преживяват пет години. Така че може да сте в реално предизвикателство, когато решите да се опитате да се спуснете в такова начинание, да се откажете от работата си и да станете собственик на бизнес. Планирането често се обявява в началото, така че да сте сигурни, че следвате всички необходими стъпки, когато стартирате бизнеса си, за да можете да поставите основата за успех.

Ето 10 стъпки, които са необходими за успешното започване на бизнес. Направете ги стъпка по стъпка и ще бъдете успешен собственик на малкия бизнес.

Направете вашите изследвания

Вероятно вече сте оформили бизнес идеята, така че сега е време да я балансираме с малко реалност. Вашата идея има ли потенциал да успее? Трябва да реализирате бизнес идеята си в процес на доказване, преди да продължите.

За да бъде един малък бизнес успешен, той трябва да решава проблем, да изпълнява нужда или да предложи нещо, което пазарът иска.

Има няколко начина, по които можете да идентифицирате тази нужда, включително изследвания, фокус групи и дори опити и грешки. Докато проучвате пазара, някои от въпросите, на които трябва да отговорите, включват:

Има ли нужда от вашите очаквани продукти / услуги?
Кой се нуждае от това?
Има ли други фирми, предлагащи подобни продукти / услуги сега?
Каква е конкуренцията?
Как ще се помести вашият бизнес на пазара?
Не забравяйте да си зададете и на себе си някои въпроси за започване на бизнес, преди да предприемете крачка.

Направете план

Нуждаете се от план, за да направите вашата бизнес идея реалност. Бизнес планът е план, който ще ръководи бизнеса ви от началната фаза през установяването и евентуално бизнес развитие, и това е задължително условие за всички нови предприятия.

Добрата новина е, че съществуват различни видове бизнес планове за различните видове бизнес.

Ако възнамерявате да потърсите финансова подкрепа от инвеститор или финансова институция, традиционният бизнес план е задължителен. Този вид бизнес план обикновено е дълъг и задълбочен и има общ набор от раздели, които инвеститорите и банките търсят, когато те доказват вашата идея.

Ако не очаквате да потърсите финансова подкрепа, един прост бизнес план от една страница може да ви даде яснота за това, което се надявате да постигнете и как планирате да го направите. Всъщност можете дори да създадете работен бизнес план на гърба на салфетката и да го подобрите с течение на времето. Някакъв план в писмена форма винаги е по-добър от нищо.

Планирайте Вашите финанси

Започването на малък бизнес не трябва да изисква много пари, но ще включва някои първоначални инвестиции, както и възможността за покриване на текущи разходи, преди да се оформи печалба. Попълнете електронна таблица, която изчислява еднократните начални разходи за вашия бизнес (лицензи и разрешителни, оборудване, съдебни такси, застраховка, брандинг, проучване на пазара, инвентаризация, търговска марка,  откриване, отдаване под наем на имоти и др.), Очаквате, че ще трябва да поддържате бизнеса си поне 12 месеца (наем, комунални услуги, маркетинг и реклама, производство, доставки, пътни разходи, заплати на служителите, собствена заплата и т.н.).

Тези суми са първоначалната инвестиция, от която се нуждаете.

Сега, когато имате предвид грубата цифра, има няколко начина, по които можете да финансирате малкия си бизнес, включително:

Финансиране
Малки бизнес кредити
Безвъзмездни средства за малък бизнес
Благодетелни инвеститори
Груповото финансиране
Можете също така да се опитате да стабилизирате бизнеса си с режим на ограничаване, като използвате най-малко капитал, необходим за стартиране на вашия бизнес. Може да откриете, че комбинация от посочените по-горе стъпки работи най-добре. Целта тук, обаче, е да се разработят опциите и да се създаде план за изграждане на капитала, от който се нуждаете, за да направите бизнеса си успешен.

Изберете бизнес структура

Вашият малък бизнес може да бъде на едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност или корпорация. Формата, която изберете, ще повлияе на много фактори- от името на фирмата ви, отговорността ви, до начина, по който подавате данъците си.

Можете да изберете първоначална бизнес структура и след това да преоцените и промените структурата си, докато вашият бизнес расте и нуждите се променят.

В зависимост от сложността на вашия бизнес, може да си струва да инвестирате в консултация от адвокат, за да сте сигурни, че правите правилния избор на структура за вашия бизнес.

Изберете и регистрирайте фирменото си име

Името на фирмата ви играе роля в почти всеки аспект на вашия бизнес, така че искате да е добро. Уверете се, че мислите за всички потенциални последици, докато проучвате възможностите си и опциите си при избора на име.

След като изберете име за фирмата си, ще трябва да проверите дали е запазена марка или се използва в момента. След това ще трябва да го регистрирате. Едноличният собственик трябва да регистрира фирменото си наименование или при държавния или при общинския служител. Корпорации или дружества с ограничена отговорност обикновено регистрират името на фирмата си, когато подават документацията за фирмата.

Не забравяйте да регистрирате името на домейна си, след като сте избрали името на фирмата си. Опитайте различни възможности, ако идеалното име на домейн е заето.

Получаване на лицензи и разрешения

Документите са част от процеса, когато стартирате собствен бизнес.

Има различни лицензи за малък бизнес и разрешителни, които могат да се отнасят за вашия случай, в зависимост от вида на бизнеса, който започвате и къде се намирате. Ще трябва да проучите какви лицензи и разрешителни се отнасят за вашия бизнес по време на процеса на стартиране.

Изберете вашата счетоводна система

Малките предприятия работят най-ефективно, когато ползват системи. Една от най-важните системи за малкия бизнес е счетоводната система. Вашата счетоводна система е необходима, за да създадете и управлявате бюджета си, да определяте тарифите и цените, да работите с другите и да подадете данъците си. Можете сами да създадете вашата счетоводна система или да наемете счетоводител, който да ви спести някои от неяснотите. Ако решите да започнете самостоятелно, уверете се, че разглеждате тези въпроси, които са от жизненоважно значение при избора на счетоводен софтуер.

Изберете местоположението на бизнеса си

Създаването на мястото на работа е важно за функционирането на вашия бизнес, независимо дали ще имате домашен офис, споделено или лично офис пространство или място за продажби на дребно. Трябва да помислите за местоположението, оборудването и цялостната организация и да се уверите, че местоположението на фирмата ви подхожда на вида бизнес, който ще извършвате. Също така ще трябва да обмислите дали има смисъл да купувате или наемате вашето търговско пространство.

Подгответе екипа си

Ако ще наемате служители, сега е моментът да започнете процеса. Уверете се, че отделяте време, за да очертаете позициите, които трябва да запълните, и отговорностите, които са част от всяка позиция. Малката администрацията в бизнеса отлично ръководи наемането на първия ви служител, което е полезно за нови собственици на малък бизнес.

Ако не наемате служители, а вместо това аутсорсвате работата към независими изпълнители, сега е моментът да работите с адвокат, за да получите вашето споразумение за независим изпълнител и да започнете търсенето.

И накрая, ако сте истински солов играч, който сам се движи по пътя на малкия си бизнес, може да не се нуждаете от служители или изпълнители, но все пак ще имате нужда от собствен екип за поддръжка. Този екип може да се състои от наставник, треньор за малък бизнес или дори вашето семейство и служи като ресурс за съвет, мотивация и увереност, когато пътят стане неравен.

Промотирайте малкия  си бизнес

След като вашият бизнес е готов и заработи, трябва да започнете да привличате клиенти и клиенти. Вие ще искате да започнете с основното, като напишете уникално предложение за продажба и създадете маркетингов план. След това проучете колкото се може повече маркетингови идеи за малкия бизнес, за да можете да решите как най-ефективно да рекламирате бизнеса си.

След като приключите с тези дейности при започване на бизнеса, ще сте извършили всички най-основни задачи. Имайте предвид, че успехът не се случва за една нощ. Но използвайте плана, който сте създали, за да работите последователно върху бизнеса си и ще увеличите шансовете си за успех.

Започват специализираните обучения по предприемачество

Започват специализираните обучения по предприемачество

Стартират обученията по проекта, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)

Целта на обученията е да бъдат предоставени качествени теоретични и практически познания на заинтересованите лицата, които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност. С участието си в обученията Вие ще получите знания и актуална информация относно започването на собствен бизнес в съвременната икономическа обстановка – от тълкуването на термина “предприемачество”, през формулирането на бизнес идея, различаването и определянето на подходящата форма на търговска дейност, запознаването с правните отговорности на предприемача и финансовото планиране на една идея, възможности за финансиране от национални и европейски мерки в подкрепа на предприемачеството, до фактическото стартиране на бизнеса с планиране за растеж и създаване на съпътстващ бизнес и възможности за разширяване на бизнес контактите.

Преминавайки обучението, можете да получите необходимата подготовка за започването на собствен бизнес и ще имате възможността да обсъдите идеите си в конкретен контекст с останалите участници в обученията и ще получите адекватна преценка на жизнеспособността на инициативите от лекторите с богат практически опит в бизнес консултирането, икономическите въпроси и финансови източници, човешките ресурси, управлението на контакти и други.

След завършването му Вие ще придобиете умения да формулирате бизнес начинанието си и да откривате подходящата реализация на своята стопанска инициатива за самостоятелна заетост.

Практическа информация

Специализираните обучения се провеждат в присъствена форма всеки работен ден в град Бургас в малки групи от 6-8 лица до месец май тази година. Програмата за цялостнотообучение се състои от 10 модула с отделни теми и обща продължителност от 40 лекторски часа. Обучението завършва с документ за преминато специализирано обучение за развитие на предприемачески, управленски и бизнес умения. Съдържанието на модулите е съобразено с практическата насоченост на обучението и засяга административни и оперативни процедури, икономически фактори, нормативни документи и други като част от стратегическо планиране за започване и развитие на собствен бизнес, включително насоки за опазване на околна среда и ресурсната ефективност.

Детайлна информация за обученията и възможности за включване в тях можете да получите от екипа ни.

За съдействие и разяснения относно обученията можете да се свържете с нас.

Как да разработите бизнес модел, който работи?

Как да разработите бизнес модел, който работи?

Използвайте тези шест съвета, за да създадете финансовата част на бизнес плана, който ще издигне компанията над земята.

Каква е първата стъпка в намирането на начина, по който да изпълните вашата голяма идея? Създаване на работещ модел за вашия бизнес.

Всички сме промили мозъците си , че най-добрият начин да направим това е да седнем зад бюрото си и да напишем дълъг подробен бизнес план. Вие знаете : започва с фантастична корица и заявяване на вашата мисия, след това описвате вашия екип, пазар, продукт, конкуренция и т.н.

Повечето предприемачи прекарват много време и ресурси в изготвянето на своя план. Твърде често получават обратна връзка от всички грешни хора. Техните приятели и семейство искат да ги подкрепят, но те казват на предприемачите само това, което искат да чуят – че са измислили следващия Google или Apple или Tesla (имайте предвид, че никой от тези отзиви не идва от клиенти) , По времето, когато предприемачът стигне до последния раздел от бизнес плана – финансите – той напълно е продал идеята. Понякога финансовата секция остава недовършена или изцяло отпаднала, когато бизнесът е стартиран.

И защо не? Ние сме страстни. Ние сме ангажирани. Знаем, че не можем да се провалим. И така, какво чакаме? Да тръгваме!

Ето проблема: повечето предприемачи променят своя бизнес модел шест пъти, когато работят по финансовата част на плановете си. Докато се занимават с цифрите, те идентифицират ключови разлики по отношение на приходите и разходите. Те получават по-дълбоко разбиране за това какво ще е необходимо, за да се прекъсне дори и как да се постигне свободен паричен поток. В резултат на това те създават по-добре информирани стратегии за постигане на желаните финансови резултати. 

Най-важната част от първоначалния процес на бизнес планиране и този, който хората най-често пренебрегват, е да накарате вашите цифри да разкажат история, която има смисъл за вас и вашите инвеститори. Ако започнете в началото на плана само за да научите, че предположенията ви за бизнеса не си увеличават, след като стигнете до края, сте загубили ценно време и пари.

 

Независимо дали сте в режим на стартиране или растеж или преминете към следващия етап от бизнеса си, грешките могат да бъдат скъпи, затова ви препоръчвамe:

Започнете първо с последната страница

След като разберете какво искате да изградите, пазара, целевите си клиенти, бизнес възможностите и продукта, разбирате точно числата и създавате проста електронна таблица от една страница, която ясно идентифицира паричните потоци. По принцип бизнес планове могат да се пишат отпред-назад. След като числата разкажат историята, която искате, останалата част от плана ще се напише сама.

Не чакайте

Не правете този процес по-труден, отколкото трябва да бъде. Ограничете модела си на една страница. Създайте най-простата, най-основна електронна таблица, която можете да идентифицирате доходите, разходите, разбивка, паричния поток и капитала, необходим за постигане на вашия резултат. Използвайте консервативни предположения и не разчитайте на най-добрите сценарии.

Излезте от офиса

Във всички случаи най-важният елемент от бизнес планирането е графикът – задайте конкретни срокове, за да прегледате напредъка си по поставените цели. Това е просто като „третия четвъртък на всеки месец“, да цитирам един очевиден пример.

По-конкретно,  време е да прегледате напредъка си по отношение на важните етапи и да сравните вашите факти с вашите финансови прогнози. Истинският бизнес план е винаги погрешен – следователно редовното преразглеждане и ревизии – и никога не е правено, защото процесът на преразглеждане и преразглеждане е жизненоважен.

Бъдете внимателни кого слушате

Когато имаме идея, в която страстно вярваме, ние сме убедителни. Лесно е за нашето семейство и приятели да ни кажат, че имаме победител, защото искат да бъдат подкрепящи. Но когато моделирате бизнеса си, хората, чиято обратна връзка има най-голямо значение, са настоящи и потенциални клиенти. Чуйте какво имат да кажат и да приложите това, което научите в своя модел. Нека тяхната обратна връзка, а не вашият ентусиазъм, определя вашите прогнози.

Не пренебрегвайте отрицателна обратна връзка

Понякога може да е трудно да се приеме отрицателната обратна връзка в конструктивен смисъл, защото сме толкова близо до нашите проекти и имаме толкова планирано. Започваме да отхвърляме и отклоняваме обратната връзка, която не е в съответствие с това, в което вярваме. Но честната, образована обратна връзка е като злато – използвайте я, за да отворите съзнанието си и да зададете трудни въпроси за вашите предположения. Трябва да сте обсебено-ангажирани да питате какво можете да научите от тази обратна връзка и как можете да я приложите.

Това е особено важно за хората, които навлизат на нови пазари, където нямат предишен опит. Получаването на отзиви от други хора, които са живели в пространството, ще добавят към вашата перспектива. Понякога ще научите, че има неща, които не знаете като новодошъл, които биха повлияли значително на финансовите Ви резултати. Всъщност това е вярно през целия живот на вашия бизнес. Предприемачите, които са построили най-успешните и процъфтяващи предприятия, са обсебени от непрекъсната обратна връзка от пазара и адаптиране на бизнеса си към развиващите се пазарни нужди.

Бъдете отворени към това, което ви казват числата

Най-лошото, което можете да направите, е да се опитате да манипулирате модел, който да отговаря на вашите предположения. Трябва да се доближите до финансовия си модел с напълно отворен ум. Съзнавайте, че вероятно ще ви отнеме повече време, отколкото първоначално сте помислили да стигнете до пазара ,да  генерирате приходи, да създавате печалби и да натрупвате паричния поток, от който се нуждаете, за да оперирате и да инвестирате допълнително в бизнеса. Като сте отворени, ще можете да правите различия, да ги прилагате към бизнеса си и да се поставите на пътя към успеха.

Трябва да сте наясно къде искате да отидете и да приложите прост и приспособим план, който да ви помогне да стигнете до там. Колкото по-ясна е визията ви, толкова по-лесно ще бъде да подкрепите план, който да ви помогне да стигнете до там. Да бъдете обсебени от обратната връзка с клиентите, което дава възможност да нагласите стратегията по начин, който се развива с пазара и помага да ви държи на върха на конкуренцията.