Скоро започват специализираните обучения по предприемачество

Скоро започват специализираните обучения по предприемачество

Включете се в безплатните специализирани обучения по предприемачество!

Възползвайте се от възможността за участие в предоставяните обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения), организирани в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Започваме след 11 януари 2019 г.

Целта на дейността е да бъдат предоставени качествени теоретични и практически познания на лицата, които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност. С включването им в специализираните обучения по предприемачество заинтересованите лица ще получат знания и актуална информация относно започването на собствен бизнес в съвременната икономическа обстановка – от тълкуването на термина “предприемачество”, през формулирането на бизнес идея, различаването и определянето на подходящата форма на търговска дейност, запознаването с правните отговорности на предприемача и финансовото планиране на една идея, възможности за финансиране от национални и европейски мерки в подкрепа на предприемачеството, до фактическото стартиране на бизнеса с планиране за растеж и създаване на съпътстващ бизнес и възможности за разширяване на бизнес контактите.

Преминавайки обучението, лицата от целевата група ще получат необходимата подготовка за започването на собствен бизнес и ще имат възможността да обсъдят идеите си в конкретен контекст с останалите участници в обученията и ще получат адекватна преценка на жизнеспособността на идеята им от лекторите с богат практически опит в бизнес консултирането, икономическите въпроси и финансови източници, човешките ресурси, управлението на контакти и други.

С преминатото обучение предприемачите ще бъдат способни да формулират бизнес начинанието си и да откриват подходящата реализация на своята стопанска инициатива за самостоятелна заетост.

Обученията са свързани с предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Също така участниците ще получат информация как и къде могат да кандидатстват за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие.

Заявете своето участие