Започват специализираните обучения по предприемачество

Започват специализираните обучения по предприемачество

Стартират обученията по проекта, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)

Целта на обученията е да бъдат предоставени качествени теоретични и практически познания на заинтересованите лицата, които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност. С участието си в обученията Вие ще получите знания и актуална информация относно започването на собствен бизнес в съвременната икономическа обстановка – от тълкуването на термина “предприемачество”, през формулирането на бизнес идея, различаването и определянето на подходящата форма на търговска дейност, запознаването с правните отговорности на предприемача и финансовото планиране на една идея, възможности за финансиране от национални и европейски мерки в подкрепа на предприемачеството, до фактическото стартиране на бизнеса с планиране за растеж и създаване на съпътстващ бизнес и възможности за разширяване на бизнес контактите.

Преминавайки обучението, можете да получите необходимата подготовка за започването на собствен бизнес и ще имате възможността да обсъдите идеите си в конкретен контекст с останалите участници в обученията и ще получите адекватна преценка на жизнеспособността на инициативите от лекторите с богат практически опит в бизнес консултирането, икономическите въпроси и финансови източници, човешките ресурси, управлението на контакти и други.

След завършването му Вие ще придобиете умения да формулирате бизнес начинанието си и да откривате подходящата реализация на своята стопанска инициатива за самостоятелна заетост.

Практическа информация

Специализираните обучения се провеждат в присъствена форма всеки работен ден в град Бургас в малки групи от 6-8 лица до месец май тази година. Програмата за цялостнотообучение се състои от 10 модула с отделни теми и обща продължителност от 40 лекторски часа. Обучението завършва с документ за преминато специализирано обучение за развитие на предприемачески, управленски и бизнес умения. Съдържанието на модулите е съобразено с практическата насоченост на обучението и засяга административни и оперативни процедури, икономически фактори, нормативни документи и други като част от стратегическо планиране за започване и развитие на собствен бизнес, включително насоки за опазване на околна среда и ресурсната ефективност.

Детайлна информация за обученията и възможности за включване в тях можете да получите от екипа ни.

За съдействие и разяснения относно обученията можете да се свържете с нас.

Стартира изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”

Стартира изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”

Проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз и Европейския социален фонд, започна своето изпълнение.

Основна цел на проекта е да популяризира предприемачеството.

Чрез проекта ще се осигурят дейности за предоставяне на актуална информация относно възможностите за започване на собствен бизнес и ще се допринесе за подобряване осведомеността относно културата на предприемачеството.

Заложените специфични обучения за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и начин на мислене ще целят подобряване достъпа до информация от страна както на безработни, така и на заети лица с интерес и желание за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

С изпълнението на дейностите на проекта ще бъде допринесено за популяризиране на предприемачеството като възможност за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Целевата група се състои от безработни и работещи лица с конкретни специфики и предизвикателства при реализирането на професионалния си потенциал в сферата на предприемачеството и самостоятелната заетост.

Целите на проекта са чрез подобряване информираността, предоставянето на обучения и осигуряването на консултантски услуги на лицата от целевата група да се допринесе за подобряване знанията и уменията на лицата с желание за започване на собствен бизнес, същите да получат необходимата мотивация и менторство за предприемане на целенасочени действия и да стартират самостоятелна стопанска дейност.

Очакваните резултати са повишаване на информираността, знанията и уменията относно предприемачеството, вследствие на което лицата, взели участие в дейностите на проектното предложение ще получат квалификация и ще бъдат включени в самостоятелна заетост, осигурявайки качествена и устойчива заетост съгласно съвременните нужди на пазара на труда.

Основните дейности, включени за изпълнение в проекта, са информиране и мотивиране на лица от целевата група чрез организирането и провеждането на събития, предоставянето на специфични обучения и консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност.