Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. 

Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и предоставянето на инструменти, ресурси или среда, за да вложат идеите си и да постигнат ефективен резултат.

Личностното развитие изисква способността за поставяне на лични цели и ноу-хау за постигането им. Именно с това се занимава предприемаческото обучение за младите хора. Заедно с това как да намерят и определят своя бизнес, те придобиват практически умения и позитивни нагласи: по-голяма информираност за обществото, изострен апетит за активна ангажираност, нови компетенции и увереност за изиграване на значима роля.

Официалните квалификации не винаги помагат на младите хора, когато става въпрос за решаване на проблеми, посрещане на предизвикателства, оценка на възможностите или поемане на риск. Дори управлението на малък проект може да бъде истинско постижение за някого, който никога преди не се е сблъсквал с такова предизвикателство. А възможностите за работа в мрежа могат да отворят очите на младите хора, които нямат широк спектър от контакти или възможност да сравняват положението си с други.

Инициатива

Чувството за инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща идеите в действие. То включва творчество, иновативност и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти за постигане на целите. Това подкрепя хората в ежедневието им у дома, в обществото и на работното място. Информира ги за контекста, в който работят, и ги прави по-подготовени да се възползват от възможностите.

Предприемачеството зависи от:

* знания, включително способността за идентифициране на възможности за лични, професионални и / или бизнес дейности;
* умения за проактивно управление на проекти (планиране, организация, водене и делегиране, анализ, комуникация, оценка и запис), представителство и договаряне и работа като личност и в екипи;
* отношение, характеризиращо се с инициативност, независимост и иновации в личния и социалния живот, както в работата, така и мотивация и решителност за постигане на целите.

Някои млади предприемачи разказват как създаването на приложение в училище, компилирането на видео профили или правенето на трансграничен филм е помогнало за развитието на креативността и иновациите, а в няколко случая придобитите умения и увереност са довели до създаването на компании или до самостоятелна заетост.

Някои проекти се фокусират върху предоставянето на нови шансове за по-младите хора с по-малко възможности, като ги включват в предприемачески дейности, където те придобиват увереност в себе си чрез неформално обучение.

Други проекти са фокусирани върху усъвършенстване на младежки работилници, изследвания на модели за социално предприемачество или изграждане на мостове с професионалисти в образованието, местните власти или бизнес общността.

Успехът може да бъде измерен от това колко успешни участници впоследствие са създадени или колко от тях са намерили работа. Но това, което се отчита още повече, е степента, в която младите хора придобиват онези способности и нагласи, които им помагат да поемат отговорност за собствения си живот, да повлияят на собственото си бъдеще и да играят активна роля като граждани на Европа.

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството като
ключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособността
и растежа.

ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите умения в стратегията „Европа 2020“. Като резултат, обучението по предприемачество сега се развива все повече и се насърчава в цяла Европа.

Насърчаването на предприемачеството е особено важно, за да бъдат посрещнати предизвикателства, свързани с тревожно високата младежка безработица в повечето държави-членки на ЕС.

Предприемачество и самостоятелна заетост са пътят на младите хора да се справят с безработицата. В този контекст се обръща специално внимание на модела на социално предприемачество, който е вграден в реалната икономика – близка до хората и до местните общности, и основно насочено с принос към общото благо на обществото.

Ангажиментът на Европейския съюз за растеж и подобряване на работни места не се състои само в повишаване на основната инфраструктура и инвестиции, насърчаване на износа или подобряване на бизнеса и заобикалящата го среда. Визията на ЕС е много по-широка и обхваща развитието на човешкия потенциал. Заради собствените и граждани, както и ако иска да остане конкурентоспособна, Европа трябва да инвестира в хора, в техните умения, в техните способност за адаптиране и в способността им да създават иновации.

Най-големите предизвикателства пред съвременното общество могат да бъдат посрещнати само когато неговите членовете развиват идеите си и подобряват представа какво е да си активен, критичен и отговорен гражданин на Европа и когато те имат възможността да правят най-добрия избор за себе си в постоянно променящия се свят.

За да се постигне това, е необходимо да се насърчават младите хора, да се инспирира духът на предприемачество от рано в живота – инициативност, отговорност, премерено поемане на риск, креативност, организация, упоритост – и да им помогнем в прехода от училище към зряла възраст.

Съществуват десетки европейски примери за пионери и техните проекти в различни програми на Европейския съюз, които подхранват развитие на такива предприемачески умения. Тях, както и идеи за стартиране на бизнес, информация за възможности за финансиране и други можете да откриете на https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en.