Възможност за финансиране на предприемачи – безработни лица с право на обезщетение

Възможност за финансиране на предприемачи – безработни лица с право на обезщетение

Основна цел на мярката е насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.

Всяко безработно лице с право на обезщетение при безработица, регистрирано в Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта, има възможността да получи еднократна парична сума под формата на субсидия. Средствата се отпускат вместо паричното обезщетение с цел безработното лице да инвестира в стартирането на собствен бизнес.

Какво е необходимо, за да получите субсидията?

Основното и най-важното е да имате идея и желание за собствен бизнес, след което да съставите бизнес проект на своята инициатива и да го представите пред оценителна комисия в съответната Дирекция “Бюро по труда”.

При одобрение на Вашия бизнес проект сключвате договор с Дирекцията и с Националния осигурителен онститут и започвате своята стопанска дейност в определения по договора срок, като представяте заверени копия от документи за извършена регистрация и разрешения за започване на стопанска дейност. След това ангажиментът Ви по договора е от момента на започване на самостоятелна стопанска дейност до крайния срок на договора, ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ изтеклия да представяте в ДБТ Декларация №1 за внесените осигурителни вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК за изтеклия месец.

Допълнителни стимули

  • допълнителна сума в размер на 2 240 лв.  при условие, че осигурите заетост по одобрения бизнес проект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица;
  • кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект с максимален размер на кредита до 1 000 лв.;
  • възстановяват се разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги,в рамките на договора, в размер до 500 лв.

Повече информация

Агенция по заетостта – Насърчаване на предприемачеството

Закон за насърчаване на заетостта

Ако искате да се възползвате от тези възможности, но имате нужда от разяснения или съдействие, свържете се с нас – ние ще ви помогнем със специализирани обучения по предприемачество и бизнес консултации. Вие ще научите как да изготвите своя бизнес проект, за да получите финансова подкрепа за реализирането на своята идея.