Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.

Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на Закона за насърчаване на заетостта в сектора на предприемачеството.

Целевата група за подпомагане се разделя на два вида потенциални кандидати:

  1.  Безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” към Агенция по заетостта с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.
  2. Лица, които са сключили договор по Закона за насърчаване на заетостта с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за започване на стопанска дейност за производство на стоки и /или услуги самостоятелно или с други лица.

Всяко лице от целевата група, попадащо в една от хипотезите, има правото на субсидиране под формата на еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.

В допълнение законодателството дава възможност за получаване на допълнителна сума в размер на 2 240 лв. при условие, че чрез реализирането на бизнес инициативата се осигурява заетост на друдо безработно лице без право на парично обезщетение за безработица. 

Лицата, които кандидатстват за субсидиране, могат да получат средства с цел квалификация по предмета на стопанската дейност на особрения бизнес проект на стойност до 1 000 лв.

За оптимално улеснение на кандидат-предприемачите разходите за ползвани външни консултантски услуги могат да бъдат възстановени от дирекцията.

Каква е процедурата за субсидиране на бизнес проект?

Безработните лица по преминават през следните стъпки:

  • подават заявление с приложен бизнеспроект за самостоятелната стопанска дейност;
  • в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнеспроекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнеспроекта сключват договор с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за предоставяне на еднократна парична сума;
  • в срока на договора от Закона за насърчаване на заетостта подават заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с Дирекцция “Бюро по труда” по реда на ЗНЗ.

Какво включва един бизнес проект?

Основният критерий за един бизнес проект е яснотата му. Бизнес планът трябва да притежава пълнота на идеята, в т.ч. да са упоменати предметът на дейност, целите, които лицето иска да постигне чрез реализирането на бизнес идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които да разчита.

Препоръчително е да бъдат включени срокове и количествени показатели за постигането им, ако е приложимо за проекта.

Важно е да бъде дадено добро описание на продукта/услугата, състоянието на отрасъла, анализ на основните клиенти и конкуренти. Това включва икономическата обосновка в съответния сектор, очаквания за разкриване на нови работни места, прогноза за устойчивост на бизнеса и ресурсната му обезпеченост.

Предишният опит на кандидата е важно да бъде описан и  свързан с дейността, посочена в бизнес проекта, както и квалификация и какъв е кадровият потенциал на кандидатите.

Оценката зависи до каква степен е реалистично изпълнението на заложените цели и вложена ли е иновативност в реализирането на проекта. За целта е необходимо да бъде включено пазарно проучване и да се даде аргументация на набелязаните мерки и действия за осъществяване на проекта.

В допълнение може да бъде включена хипотезата каква е възможността за развитие на бизнес от проекта – т.н. бизнес потенциал, както и как подходящото образование или обучение на кандидата ще допринесат за постигането на заложените цели.

Възползвайте се от възможността да стартирате собствен бизнес на начален капитал, осигурен под формата на субсидия за безработни лица с право на обезщетение. Започнете самостоятелна стопанска дейност, която да развиете с помощта на целевото финансиране на предприемачески идеи от българското законодателство.

Можете да разчитате на нашата подкрепа за безплатно консултиране по Ваша бизнес инициатива, както и за насоки за изготвяне на бизнес план, процедура по кандидатстване и изпълнение на договора към Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта.

Свържете се с нас сега!

 

3 + 3 =

Как да разработите бизнес модел, който работи?

Как да разработите бизнес модел, който работи?

Използвайте тези шест съвета, за да създадете финансовата част на бизнес плана, който ще издигне компанията над земята.

Каква е първата стъпка в намирането на начина, по който да изпълните вашата голяма идея? Създаване на работещ модел за вашия бизнес.

Всички сме промили мозъците си , че най-добрият начин да направим това е да седнем зад бюрото си и да напишем дълъг подробен бизнес план. Вие знаете : започва с фантастична корица и заявяване на вашата мисия, след това описвате вашия екип, пазар, продукт, конкуренция и т.н.

Повечето предприемачи прекарват много време и ресурси в изготвянето на своя план. Твърде често получават обратна връзка от всички грешни хора. Техните приятели и семейство искат да ги подкрепят, но те казват на предприемачите само това, което искат да чуят – че са измислили следващия Google или Apple или Tesla (имайте предвид, че никой от тези отзиви не идва от клиенти) , По времето, когато предприемачът стигне до последния раздел от бизнес плана – финансите – той напълно е продал идеята. Понякога финансовата секция остава недовършена или изцяло отпаднала, когато бизнесът е стартиран.

И защо не? Ние сме страстни. Ние сме ангажирани. Знаем, че не можем да се провалим. И така, какво чакаме? Да тръгваме!

Ето проблема: повечето предприемачи променят своя бизнес модел шест пъти, когато работят по финансовата част на плановете си. Докато се занимават с цифрите, те идентифицират ключови разлики по отношение на приходите и разходите. Те получават по-дълбоко разбиране за това какво ще е необходимо, за да се прекъсне дори и как да се постигне свободен паричен поток. В резултат на това те създават по-добре информирани стратегии за постигане на желаните финансови резултати. 

Най-важната част от първоначалния процес на бизнес планиране и този, който хората най-често пренебрегват, е да накарате вашите цифри да разкажат история, която има смисъл за вас и вашите инвеститори. Ако започнете в началото на плана само за да научите, че предположенията ви за бизнеса не си увеличават, след като стигнете до края, сте загубили ценно време и пари.

 

Независимо дали сте в режим на стартиране или растеж или преминете към следващия етап от бизнеса си, грешките могат да бъдат скъпи, затова ви препоръчвамe:

Започнете първо с последната страница

След като разберете какво искате да изградите, пазара, целевите си клиенти, бизнес възможностите и продукта, разбирате точно числата и създавате проста електронна таблица от една страница, която ясно идентифицира паричните потоци. По принцип бизнес планове могат да се пишат отпред-назад. След като числата разкажат историята, която искате, останалата част от плана ще се напише сама.

Не чакайте

Не правете този процес по-труден, отколкото трябва да бъде. Ограничете модела си на една страница. Създайте най-простата, най-основна електронна таблица, която можете да идентифицирате доходите, разходите, разбивка, паричния поток и капитала, необходим за постигане на вашия резултат. Използвайте консервативни предположения и не разчитайте на най-добрите сценарии.

Излезте от офиса

Във всички случаи най-важният елемент от бизнес планирането е графикът – задайте конкретни срокове, за да прегледате напредъка си по поставените цели. Това е просто като „третия четвъртък на всеки месец“, да цитирам един очевиден пример.

По-конкретно,  време е да прегледате напредъка си по отношение на важните етапи и да сравните вашите факти с вашите финансови прогнози. Истинският бизнес план е винаги погрешен – следователно редовното преразглеждане и ревизии – и никога не е правено, защото процесът на преразглеждане и преразглеждане е жизненоважен.

Бъдете внимателни кого слушате

Когато имаме идея, в която страстно вярваме, ние сме убедителни. Лесно е за нашето семейство и приятели да ни кажат, че имаме победител, защото искат да бъдат подкрепящи. Но когато моделирате бизнеса си, хората, чиято обратна връзка има най-голямо значение, са настоящи и потенциални клиенти. Чуйте какво имат да кажат и да приложите това, което научите в своя модел. Нека тяхната обратна връзка, а не вашият ентусиазъм, определя вашите прогнози.

Не пренебрегвайте отрицателна обратна връзка

Понякога може да е трудно да се приеме отрицателната обратна връзка в конструктивен смисъл, защото сме толкова близо до нашите проекти и имаме толкова планирано. Започваме да отхвърляме и отклоняваме обратната връзка, която не е в съответствие с това, в което вярваме. Но честната, образована обратна връзка е като злато – използвайте я, за да отворите съзнанието си и да зададете трудни въпроси за вашите предположения. Трябва да сте обсебено-ангажирани да питате какво можете да научите от тази обратна връзка и как можете да я приложите.

Това е особено важно за хората, които навлизат на нови пазари, където нямат предишен опит. Получаването на отзиви от други хора, които са живели в пространството, ще добавят към вашата перспектива. Понякога ще научите, че има неща, които не знаете като новодошъл, които биха повлияли значително на финансовите Ви резултати. Всъщност това е вярно през целия живот на вашия бизнес. Предприемачите, които са построили най-успешните и процъфтяващи предприятия, са обсебени от непрекъсната обратна връзка от пазара и адаптиране на бизнеса си към развиващите се пазарни нужди.

Бъдете отворени към това, което ви казват числата

Най-лошото, което можете да направите, е да се опитате да манипулирате модел, който да отговаря на вашите предположения. Трябва да се доближите до финансовия си модел с напълно отворен ум. Съзнавайте, че вероятно ще ви отнеме повече време, отколкото първоначално сте помислили да стигнете до пазара ,да  генерирате приходи, да създавате печалби и да натрупвате паричния поток, от който се нуждаете, за да оперирате и да инвестирате допълнително в бизнеса. Като сте отворени, ще можете да правите различия, да ги прилагате към бизнеса си и да се поставите на пътя към успеха.

Трябва да сте наясно къде искате да отидете и да приложите прост и приспособим план, който да ви помогне да стигнете до там. Колкото по-ясна е визията ви, толкова по-лесно ще бъде да подкрепите план, който да ви помогне да стигнете до там. Да бъдете обсебени от обратната връзка с клиентите, което дава възможност да нагласите стратегията по начин, който се развива с пазара и помага да ви държи на върха на конкуренцията.

Какво е бизнес план?

Какво е бизнес план?

Какво представлява бизнес планът? В най-простия си вид бизнес планът е ръководство – пътна карта за Вашия бизнес, която очертава целите и детайли как планирате да постигнете тези цели.

Да започнем с това- не приемайте остарялата идея, че бизнес планът трябва да бъде дълъг, официален документ, сякаш трябва да напишете някакъв документ. Това вече не е вярно. Докато всеки бизнес има огромни ползи, които може да спечели от процеса на бизнес планиране, само малка подгрупа се нуждае от официален документ за бизнес план, необходим за търсене на инвеститори или подкрепа на търговски заем.

Повечето от нас се нуждаят само от опорен бизнес план, за вътрешна употреба, с точни списъци и важни прогнози. Добрият бизнес винаги поддържа актуален опорния си бизнес план.

Опорният бизнес план е страхотна новина, защото прави процеса на планиране много по-малко обезсърчаващ. Започвате просто и го развивате постепенно. Не правите нищо, което няма бизнес цел, така че не описвате управленския екип (за да посочим един пример), освен ако не Ви е необходим този раздел за външни лица. Повече за това вижте в раздела за опорния план

И освен това, дори за тези от вас, които трябва да изготвят документ за бизнес план, задачата за написването на официален бизнес план днес е много по-малко обезсърчаваща, отколкото беше преди. Тези дни бизнес плановете са по-прости, по-кратки и по-лесни, отколкото са били някога. Отминаха дните на бизнес плановете с 30 и 40 страници – съвременните бизнес планове са по-кратки, по-лесни за писане и – за щастие – по-лесни за четене (и винаги можете да имате експерти по бизнес план, които да напишат бизнес план, ако го изберете).

Да започнем с основните неща.

Какво е бизнес план?

Ако някога сте написали бизнес идея на салфетка с няколко задачи, които трябва да изпълните, сте написали бизнес план – или поне най-основните компоненти. В основата си бизнес планът е само план за това как ще работи вашият бизнес и как ще успеете.

Колко дълъг трябва да бъде вашият план?

Обикновено бизнес планът е по-дълъг от списък на салфетка (въпреки че, както ще видите по-долу, е възможно – а понякога и идеално – да напишете целия си бизнес план на една страница). За мен на практика и за повечето реални фирми, може да бъде толкова просто, колкото опорният планът, който има няколко точки за насочване на стратегията, тактиката, етапите за проследяване на задачите и отговорностите, както и основните финансови прогнози, които трябва да планирате: парични средства поток, бюджет, разходи.

Как да представите бизнес плана си?

Бележка за формата: бизнес плановете трябва да се отпечатват само в определени случаи, като например когато трябва да споделяте информация с външни лица или членове на екипа. В противен случай те трябва да бъдат динамични документи, които поддържате на компютъра.

Планът продължава вечно, което означава, че непрекъснато го променяте, защото редовно оценявате „здравето“ на бизнеса си, така че печатната версия е като моментна снимка на плана в деня, в който е бил отпечатан.

Какво включва официалният план?
Ако се нуждаете от официален документ за бизнес план, това включва елементи като:

Резюме
Общ преглед на компанията
Някои данни за вашите продукти и / или услуги
Вашият маркетингов план
Списък на основните етапи на компанията
Някои данни за всеки член на управленския екип и тяхната роля в компанията
Подробности за финансовия план на вашата компания
Те често се наричат ​​„раздели“ или „глави“ от бизнес плана и аз ще обясня  по-подробно за всеки един от тях по-долу.

Колко често трябва да ревизирате бизнес плана си?

Във всички случаи най-важният елемент от бизнес планирането е графикът – задайте конкретни срокове, за да прегледате напредъка си по поставените цели. Това е просто като „третия четвъртък на всеки месец“, да цитирам един очевиден пример.

По-конкретно,  време е да прегледате напредъка си по отношение на важните етапи и да сравните вашите факти с вашите финансови прогнози. Истинският бизнес план е винаги погрешен – следователно редовното преразглеждане и ревизии – и никога не е правено, защото процесът на преразглеждане и преразглеждане е жизненоважен.

Кой се нуждае от бизнес план?

Ако просто планирате да започнете някаква работа на свободна практика, за да допълните доходите си, можете да пропуснете бизнес плана. Но ако се впуснете в по-значителни усилия, които вероятно ще погълнат значително време, пари и ресурси, тогава имате нужда от бизнес план.

Ако сте сериозни по отношение на бизнеса, вземането на планирането на сериозно е от решаващо значение за успеха ви.

За съжаление, много хора мислят за бизнес планове само за започване на нов бизнес или кандидатстване за бизнес кредити. Но бизнес плановете са също жизненоважни за реализиране на бизнес – стратегическо планиране – независимо дали се нуждае от нови заеми или нови инвестиции. Съществуващите предприятия трябва да имат бизнес планове, които поддържат и актуализират, когато пазарните условия се променят и когато възникнат нови възможности.

Всеки бизнес има дългосрочни и краткосрочни цели, цели за продажби и бюджети за разходи – бизнес планът обхваща всички тези неща и е толкова полезен за стартиращ бизнес, който се опитва да набере средства, колкото е за 10-годишен бизнес, търсещ възможности да расте.

Стартиране на бизнеса

Най-класическият сценарий за бизнес планиране е за стартиране, при което планът помага на основателите да превърнат несигурността в смислени части, като прогноза за продажбите, бюджет на разходите, етапи и задачи. Необходимостта става очевидна веднага щом осъзнаете, че не знаете от колко пари имате нужда и кога имате нужда от тях, без да представяте прогнозираните продажби, разходи и срокове на плащанията.

И това е за всички стартиращи фирми, независимо дали те трябва да убедят инвеститорите, банките, приятелите и семейството си да се разделят с парите си и да финансират новото начинание.

В този случай бизнес планът се фокусира върху обяснението какво ще направи новата компания, как ще постигне целите си и най-важното – защо собствениците са правилните хора, които трябва да вършат работата. Бизнес планът за стартиране също така описва размера на парите, необходими за успешно стартиране на бизнеса, и през началните фази на растеж, които ще доведат (надявам се!) до рентабилност.

Избор на подходящ бизнес план за вашия бизнес
Като се има предвид, че бизнес плановете служат за много различни цели, не е изненадващо, че те имат  много различни форми.

Преди да започнете да пишете бизнес плана си, трябва да помислите коя е аудиторията и какви са целите на плана ви. Въпреки че съществуват общи компоненти, които се намират в почти всеки бизнес план, като прогнозите за продажби и маркетинговата стратегия, форматите на бизнес плана могат да бъдат много различни в зависимост от аудиторията и вида на бизнеса.

Например, ако изграждате план за биотехнологична фирма, вашият план ще излезе с подробности относно процесите на одобрение от правителството. Ако пишете план за ресторант, подробности за местоположението и ремонта могат да бъдат критични фактори. И езикът, който ще използвате в бизнес плана на биотехнологичната фирма, ще бъде много по-технически, отколкото езика, който ще използвате в плана за ресторанта.

Плановете също могат да се различават значително по дължина, детайлност и представяне. Плановете, които никога не напускат офиса и се използват изключително за вътрешно стратегическо планиране и управление, могат да използват по-обикновен език и може да нямат много добър външен вид.

На другия край на спектъра е план, който е предназначен за бюрото на най-големия рисков капиталист, който ще има висока степен на „бляскавост“ и ще се съсредоточи върху високоразвиващите се аспекти на бизнеса и опитния екип, който ще достави зашеметяващи бизнес резултати.