Как се наема персонал?

Как се наема персонал?

Бизнесът Ви се разраства

Регистрирали сте своето дружество и успешно продавате своя продукт или услуга. Клиентите нарастват, увеличават се поръчките. Идва момент, в който е необходимо да осигурите персонал, който да има активно участие в създаването и предлагането на Вашия продукт.

Какво е необходимо?

Разбира се, първото и най-важното условие е да бъдат спазени нормативните изисквания. 

Това означава, че трябва да имате лице, с което Вашето дружество да сключи трудов договор по реда на Кодекса на труда. Като работодател е Ваше задължение да изработите както трудовия договор, така и длъжностната характеристика за съответната позиция, да спазите принципите и изискванията на закона, след което да придвижите изискуемите документи към регулаторните органи.

Освен стандартния начин за търсене и назначаване на персонал, има национални и европейски програми, които подпомагат дружествата при наемането на лица на трудов договор. Такива програми съдействат на работодателите да намират лица с определени характеристики като вид и степен на образование или опит. Помощ при наемането на персонал на дружествата могат да получат при Агенция по заетостта и Дирекциите “Бюро по труда”.  Там дружествата могат да заявят свободни работни места, за които да безработни и търсещи работа лица да кандидатстват.

В Агенция по заетостта работят и няколко звена, които изпълняват дейности по стимулирането на работодателите да наемат на рбаота определени лица, които попадат в уязвими групи на пазара на труда. Според вида програма, която финансира инициативата, приоритет се дава например на лица до 29 г. без опит, лица над 54 г., смаотни родители, лица със специфични потребности и т.н. В Дирекциите “Бюро по труда” и на сайта на Агенция по заетостта можете да се запознаете с актуалните към момента процедури.

В общи линии работодателите кандидатстват със заявление за разкриване на свободно работно място. След извършване на проверка относно критериите за допустимост на съответния работодател, от Дирекция “Бюро по труда” провеждат процедура по подбор и насочване на потенциални кандидати към дружеството. Работодателят провежда подбора и избира лице или лица, които отговарят на зададените критерии, след което се сключва договор с Агенция по заетостта.

Според различните национални и европейски програми, Агенция по заетостта осигурява субсидирана заетост за определен период от време. В най-общия случай Агенцията възстановява разходите на работодателя за новонаетото безработно лице за период от 6 месеца, като се покриват минималният осигурителен доход за длъжността и разходите на работодателя за осигуровки на лицето.

Тези програми за изключително полезни за микропредприятия и стартиращи дружества, защото осигуряват подкрепа за персонал и стимули за работодателите за наемане на безработни лица. Това е една изключителна възможност за всеки работодател да се възползва от политиките на страната за насърчаване на заетостта.

Освен Агенция по заетостта, съществуват и други програми като Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, които подпомагат работодателите при наемането и обучението на персонала. За актуални процедури и възможности по оперативните програми можете да научите повече на www.eufunds.bg 

Повече информация и възможности за подкрепа на Вашия бизнес при наемането на персонал можете да откриете на следните страници:

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта. Чрез АЗ се осъществяват насърчителни мерки за безработни лица и работодатели за заетост и обучение, както и национални програми и проекти за различни социални групи. В Агенция по заетостта и в дирекциите “Регионална служба по заетостта”, както и в дирекциите “Бюро по труда” можете да се запознаете подробно с процедурите по наемане на лица и обучението им, от които могат да се възползват както безработни лица, така и работодатели.

ОП Развитие на човешките ресурси

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерството на труда и социалната политика е управляващият орган на оперативната програма, който носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неговите функции са свързани с подготовката, управлението и мониторинга на програмата, финансовото управление и контрол, избора на операциите и изпълнението на мерки за информация и публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на регламентите на ЕК. Там можете да научите повече за различните процедури за кандидатстване, процеси на одобрение, финансиране и изпълнение на проекти.

ИА "Главна инспекция по труда"

ИАГИТ контролира спазването на трудовото законодателство. Също така упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон. ИАГИТ дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.