Търсите ли кредитиране за стартиращ бизнес?

Търсите ли кредитиране за стартиращ бизнес?

Оператвна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 подпомага стартиращи предприемачи чрез осигуряване на финансови посредници, предоставящи финансови инструменти

Вашият стартиращ бизнес има възможността да кандидатства за кредитиране в размер от 5 000 до 48 895 лв. от финансови посредници при преференциални условия и облекчена процедура.

Участници в проекти, предостявящи подкрепа за предприемачеството, както и стартиращи предприятия, имат възможността да кандидатстват за финансови средства при финансов посредник, предоставящ финансови инструменти по ОП РЧР.

Кредитите са разделени на стартиращи предприятия, социални предприятия и инвестиционен за стартиращи.

Финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., финансиран със средства от ЕСИФ (Финансовият инструмент), има за цел да подобри достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, както и да привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики в сферата на заетостта.  Избраните финансови посредници ще отпускат кредити на стартиращи социални предприятия, микропредприятия, занаятчии и лица, извършващи свободни професии, регистрирани в рамките на предходните две години, както и съществуващи социални предприятия.

Повече информация и детайли относно условия, лихвени проценти, срокове на погасяване можете да намерите на следните адреси: https://www.mikrofond.bg/ и https://www.siscredit.com/бизнес-кредит

 

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.

Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на Закона за насърчаване на заетостта в сектора на предприемачеството.

Целевата група за подпомагане се разделя на два вида потенциални кандидати:

 1.  Безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” към Агенция по заетостта с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.
 2. Лица, които са сключили договор по Закона за насърчаване на заетостта с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за започване на стопанска дейност за производство на стоки и /или услуги самостоятелно или с други лица.

Всяко лице от целевата група, попадащо в една от хипотезите, има правото на субсидиране под формата на еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.

В допълнение законодателството дава възможност за получаване на допълнителна сума в размер на 2 240 лв. при условие, че чрез реализирането на бизнес инициативата се осигурява заетост на друдо безработно лице без право на парично обезщетение за безработица. 

Лицата, които кандидатстват за субсидиране, могат да получат средства с цел квалификация по предмета на стопанската дейност на особрения бизнес проект на стойност до 1 000 лв.

За оптимално улеснение на кандидат-предприемачите разходите за ползвани външни консултантски услуги могат да бъдат възстановени от дирекцията.

Каква е процедурата за субсидиране на бизнес проект?

Безработните лица по преминават през следните стъпки:

 • подават заявление с приложен бизнеспроект за самостоятелната стопанска дейност;
 • в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнеспроекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнеспроекта сключват договор с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за предоставяне на еднократна парична сума;
 • в срока на договора от Закона за насърчаване на заетостта подават заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с Дирекцция “Бюро по труда” по реда на ЗНЗ.

Какво включва един бизнес проект?

Основният критерий за един бизнес проект е яснотата му. Бизнес планът трябва да притежава пълнота на идеята, в т.ч. да са упоменати предметът на дейност, целите, които лицето иска да постигне чрез реализирането на бизнес идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които да разчита.

Препоръчително е да бъдат включени срокове и количествени показатели за постигането им, ако е приложимо за проекта.

Важно е да бъде дадено добро описание на продукта/услугата, състоянието на отрасъла, анализ на основните клиенти и конкуренти. Това включва икономическата обосновка в съответния сектор, очаквания за разкриване на нови работни места, прогноза за устойчивост на бизнеса и ресурсната му обезпеченост.

Предишният опит на кандидата е важно да бъде описан и  свързан с дейността, посочена в бизнес проекта, както и квалификация и какъв е кадровият потенциал на кандидатите.

Оценката зависи до каква степен е реалистично изпълнението на заложените цели и вложена ли е иновативност в реализирането на проекта. За целта е необходимо да бъде включено пазарно проучване и да се даде аргументация на набелязаните мерки и действия за осъществяване на проекта.

В допълнение може да бъде включена хипотезата каква е възможността за развитие на бизнес от проекта – т.н. бизнес потенциал, както и как подходящото образование или обучение на кандидата ще допринесат за постигането на заложените цели.

Възползвайте се от възможността да стартирате собствен бизнес на начален капитал, осигурен под формата на субсидия за безработни лица с право на обезщетение. Започнете самостоятелна стопанска дейност, която да развиете с помощта на целевото финансиране на предприемачески идеи от българското законодателство.

Можете да разчитате на нашата подкрепа за безплатно консултиране по Ваша бизнес инициатива, както и за насоки за изготвяне на бизнес план, процедура по кандидатстване и изпълнение на договора към Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта.

Свържете се с нас сега!

 

11 + 12 =

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. 

Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и предоставянето на инструменти, ресурси или среда, за да вложат идеите си и да постигнат ефективен резултат.

Личностното развитие изисква способността за поставяне на лични цели и ноу-хау за постигането им. Именно с това се занимава предприемаческото обучение за младите хора. Заедно с това как да намерят и определят своя бизнес, те придобиват практически умения и позитивни нагласи: по-голяма информираност за обществото, изострен апетит за активна ангажираност, нови компетенции и увереност за изиграване на значима роля.

Официалните квалификации не винаги помагат на младите хора, когато става въпрос за решаване на проблеми, посрещане на предизвикателства, оценка на възможностите или поемане на риск. Дори управлението на малък проект може да бъде истинско постижение за някого, който никога преди не се е сблъсквал с такова предизвикателство. А възможностите за работа в мрежа могат да отворят очите на младите хора, които нямат широк спектър от контакти или възможност да сравняват положението си с други.

Инициатива

Чувството за инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща идеите в действие. То включва творчество, иновативност и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти за постигане на целите. Това подкрепя хората в ежедневието им у дома, в обществото и на работното място. Информира ги за контекста, в който работят, и ги прави по-подготовени да се възползват от възможностите.

Предприемачеството зависи от:

* знания, включително способността за идентифициране на възможности за лични, професионални и / или бизнес дейности;
* умения за проактивно управление на проекти (планиране, организация, водене и делегиране, анализ, комуникация, оценка и запис), представителство и договаряне и работа като личност и в екипи;
* отношение, характеризиращо се с инициативност, независимост и иновации в личния и социалния живот, както в работата, така и мотивация и решителност за постигане на целите.

Някои млади предприемачи разказват как създаването на приложение в училище, компилирането на видео профили или правенето на трансграничен филм е помогнало за развитието на креативността и иновациите, а в няколко случая придобитите умения и увереност са довели до създаването на компании или до самостоятелна заетост.

Някои проекти се фокусират върху предоставянето на нови шансове за по-младите хора с по-малко възможности, като ги включват в предприемачески дейности, където те придобиват увереност в себе си чрез неформално обучение.

Други проекти са фокусирани върху усъвършенстване на младежки работилници, изследвания на модели за социално предприемачество или изграждане на мостове с професионалисти в образованието, местните власти или бизнес общността.

Успехът може да бъде измерен от това колко успешни участници впоследствие са създадени или колко от тях са намерили работа. Но това, което се отчита още повече, е степента, в която младите хора придобиват онези способности и нагласи, които им помагат да поемат отговорност за собствения си живот, да повлияят на собственото си бъдеще и да играят активна роля като граждани на Европа.

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството като
ключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособността
и растежа.

ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите умения в стратегията „Европа 2020“. Като резултат, обучението по предприемачество сега се развива все повече и се насърчава в цяла Европа.

Насърчаването на предприемачеството е особено важно, за да бъдат посрещнати предизвикателства, свързани с тревожно високата младежка безработица в повечето държави-членки на ЕС.

Предприемачество и самостоятелна заетост са пътят на младите хора да се справят с безработицата. В този контекст се обръща специално внимание на модела на социално предприемачество, който е вграден в реалната икономика – близка до хората и до местните общности, и основно насочено с принос към общото благо на обществото.

Ангажиментът на Европейския съюз за растеж и подобряване на работни места не се състои само в повишаване на основната инфраструктура и инвестиции, насърчаване на износа или подобряване на бизнеса и заобикалящата го среда. Визията на ЕС е много по-широка и обхваща развитието на човешкия потенциал. Заради собствените и граждани, както и ако иска да остане конкурентоспособна, Европа трябва да инвестира в хора, в техните умения, в техните способност за адаптиране и в способността им да създават иновации.

Най-големите предизвикателства пред съвременното общество могат да бъдат посрещнати само когато неговите членовете развиват идеите си и подобряват представа какво е да си активен, критичен и отговорен гражданин на Европа и когато те имат възможността да правят най-добрия избор за себе си в постоянно променящия се свят.

За да се постигне това, е необходимо да се насърчават младите хора, да се инспирира духът на предприемачество от рано в живота – инициативност, отговорност, премерено поемане на риск, креативност, организация, упоритост – и да им помогнем в прехода от училище към зряла възраст.

Съществуват десетки европейски примери за пионери и техните проекти в различни програми на Европейския съюз, които подхранват развитие на такива предприемачески умения. Тях, както и идеи за стартиране на бизнес, информация за възможности за финансиране и други можете да откриете на https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en.

5 причини да стартирате своя бизнес сега

5 причини да стартирате своя бизнес сега

Започването на малък бизнес е голяма крачка за всеки – най-вероятно ще се наложи да напуснете зоната си на комфорт и предсказуемостта на постоянната си работа за нещо доста по несигурно.

Успехът на Вашия бизнес ще изисква много планиране, достатъчно начален капитал, за да може да се издържа през стартиращия период, и може би малко късмет. Има няколко ключови причини, поради които много хора решават да предприемат това начинание и да започнат своя малък бизнес.

Потенциалната печалба

Когато започнете своя бизнес, имате възможността да спечелите толкова, колкото ви позволяват вашите способности и успеха или неуспеха на вашия бизнес. Това се различава от работата за компания, където приходът ви е ограничен от заплатата или от преценката на вашите работодатели.

Преследвате страстта си

Започването на вашия собствен бизнес ви позволява да изкарвате прехраната си като преследвате нещо, за което силно копнеете. Можете да имате специален талант – например да пишете, да свирите или да поправяте автомобили, на което сте се наслаждавали досега като хоби. Като превърнете това хоби в свой бизнес, удовлетворението от него и радоста от работният ви живот ще ви направи по-щастливи.

Имате добра идея 

Може би имате идея за продукт или услуга, от които има нужда на специфичен пазар. Като превърнете своята идея в бизнес, може да сте първите, които биха отговорили на  тази необходимост, което може да доведе до голяма печалба. Вашата печалба може да нарасне още като разпространявате вашата идея или като създадете нов бизнес модел.

Нов начин на живот

Започването на собствен бизнес е добър вариант за онези, на които им е омръзнало от начина на работа “от 9 до 5” и биха променили това, за да започнат да водят по-гъвкав начин на живот. В зависимост от избора ви на бизнес, вие може да имате възможността за гъвкаво работно време, което от  друга страна ще ви позволи да прекарвате повече време със семейството и приятелите си. Собственият бизнес е атрактивен вариант за тези, които харесват сами да взимат решения, без някой друг да ги напътства.

Личен избор

Разваботването на собствен бизнес ви позволява да бъдете по-креативни и да изразявате себе си. Не сте ограничени от това да спазвате установен начин на работа, а и вие можете да променяте работните процеси, ако желаете. Вие ще имате възможноста да създавате продукти или услуги, които да срещат нуждите на вашите клиенти.

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху по-малки и специфични пазари.

Много компании казват, че се опитват да привлекат „всеки, който е заинтересован от услугата, която предлагаме“. Други се фокусират върху хората с малък бизнес по принцип. Всички тези целеви групи обаче са прекалено общи.

Определяйки конкретен пазар, Вие позволявате на Вашата компания да се съсредоточи в рекламирането на вашия продукт или услуга, където е по-вероятно да се продаде. Това е доста по-достъпен и ефективен начин да достигнете до потенциални клиенти.

Например компания за интериорен дизайн може да избере пазар на потребители на определена възраст с ориентировъчно възнаграждение в конкретен град или област. За да конкретизират своя пазар още по-детайлно, компания може да избере тези потенциални потребители, които се интересуват в обзавеждането на кухни или бани в традиционен стил.

С точно определен пазар е много по-лесно да се съсредоточите къде и колко да промотирате Вашата компания. В тази статия ще намерите някои препоръки как да определите пазара и хората, към които трябва да се насочи Вашият бизнес.

Кои са настоящите Ви клиенти?

Кои са клиенти Ви сега и защо пазаруват от вас? Търсете за сходни интереси и характеристики. Кои Ви осигуряват повече приходи? Много е вероятно и други хора като тях да имат полза от Вашия продукт/услуга.

Вгледайте се в конкуренцията

Какви хора се стреми да привлече конкуренцията? Какви са сегашните им клиенти? Не се целете към същия пазар. Можете да намерите по-малък, който може би пропускате.

Анализирайте Вашия продукт/услуга

Направете списък с всички особености на вашия продукт или услуга – до всяка подробност с всичките ползи. Например, графичен дизайнер предлага висококачествена дизайнерска услуга. Ползата от това е професионално изображение. То ще привлече повече клиенти, защото ще им остави впечатление на висококачествена и заслужаваща доверие компания. Така ползите от дизайна е привличането на клиенти и увеличаване на печалбите.

След като направите списъка, направете един и за хората, които ще имат нужда от подобен продукт/услуга. Например, графичен дизайнер може да избере бизнес, който се интересува от оформянето на визия, корпоративна идентичност, рекламни материали. Въпреки, че това е много общо казано, Вие ще имате отправна точка.

Определете демографските характеристики

Проучете не само кой има нужда от вашия продукт или услуга, но и кой е най–вероятно да го закупи. Помислете за следните неща:

 • Години
 • Локация
 • Пол
 • Доход
 • Образование
 • Семейното положение
 • Работно място
 • Етнически произход

Помислете и за психологията

Психологичните фактори са персоналните характеристики на човек, включващи:

 • Характер
 • Отношение
 • Ценности
 • Хобита
 • Стил на живот

Проучете как Вашият продукт или услуга ще се впишат в стила на живот на Вашата целева аудитория. Кога и къде Вашите клиенти ще използват въпросния продукт. Какви черти са най–атрактивни за Вашите клиенти? Каква медиа използват Вашите клиенти за да добият търсената от тях информация? Четат ли вестници, търсят ли онлайн, или посещават определени събития?

Оценете вашето решение

Веднъж избрали даден пазар, трябва да се уверите, че вземате под внимание следните въпроси:

 • Има ли достатъчно хора които влизат в тези категории?
 • Дали ще имат полза от моят продулкт или услуга? Ще намерят ли някаква изгода от него?
 • Осъзнавам ли какво подбужда клиентите ми да вземат решения?
 • Могат ли да си позволят моя продукт или услуга?

Не фрагментирайте вашия целеви пазар прекалено. Помнете, Вие винаги може да насочите своя продукт или услуга към още един или нов пазар. Обърнете внимание и дали рекламното Ви съобщение трябва да е различно за всеки индивидуален пазар. Ако можете да достигнете няколко пазара ефективно, без да променяте Вашето съобщение, това може да означава че сте разредили целевия си пазар прекалено много. Също така вземете под внимание, че ако само 50 души влизат във Вашите критерии, може би ще е добре да преразгледате целите си. Вие трябва да намерите перфектния баланс.

Може би се питате „ Къде да намеря цялата тази информация?“. Опитайте да потърсите онлайн проучвания на Вашата целева аудитория. Потърсете статии в списания и блогове, в които има информация за Вашите потенциални клиенти.  Вашите настоящи клиенти могат да Ви дадат добра оценка за Вашият продукт или услуга.

Да определите целевият си пазар е трудната част. Веднъж като знаете към какви хора да се стремите, е много по лесно да изберете медиа, към която да се насочите за да достигне вашата реклама до тези хора. Вместо да изпращате писма до всеки един във Вашият регион, можете да изпратите само на тези, които попадат във вашите критерии. Спестете пари и намерете по добър начин да ги инвестирате като подберете вашата целева аудитория.

Имате нужда от съдействие, за да конкретизирате Вашия целеви пазар?

Свържете се с нас и запишете своя час за консултация относно Вашата идея и начините да я развиете в успешен бизнес. Очакваме Ви!