Оператвна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 подпомага стартиращи предприемачи чрез осигуряване на финансови посредници, предоставящи финансови инструменти

Вашият стартиращ бизнес има възможността да кандидатства за кредитиране в размер от 5 000 до 48 895 лв. от финансови посредници при преференциални условия и облекчена процедура.

Участници в проекти, предостявящи подкрепа за предприемачеството, както и стартиращи предприятия, имат възможността да кандидатстват за финансови средства при финансов посредник, предоставящ финансови инструменти по ОП РЧР.

Кредитите са разделени на стартиращи предприятия, социални предприятия и инвестиционен за стартиращи.

Финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., финансиран със средства от ЕСИФ (Финансовият инструмент), има за цел да подобри достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, както и да привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики в сферата на заетостта.  Избраните финансови посредници ще отпускат кредити на стартиращи социални предприятия, микропредприятия, занаятчии и лица, извършващи свободни професии, регистрирани в рамките на предходните две години, както и съществуващи социални предприятия.

Повече информация и детайли относно условия, лихвени проценти, срокове на погасяване можете да намерите на следните адреси: https://www.mikrofond.bg/ и https://www.siscredit.com/бизнес-кредит