Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. 

Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и предоставянето на инструменти, ресурси или среда, за да вложат идеите си и да постигнат ефективен резултат.

Личностното развитие изисква способността за поставяне на лични цели и ноу-хау за постигането им. Именно с това се занимава предприемаческото обучение за младите хора. Заедно с това как да намерят и определят своя бизнес, те придобиват практически умения и позитивни нагласи: по-голяма информираност за обществото, изострен апетит за активна ангажираност, нови компетенции и увереност за изиграване на значима роля.

Официалните квалификации не винаги помагат на младите хора, когато става въпрос за решаване на проблеми, посрещане на предизвикателства, оценка на възможностите или поемане на риск. Дори управлението на малък проект може да бъде истинско постижение за някого, който никога преди не се е сблъсквал с такова предизвикателство. А възможностите за работа в мрежа могат да отворят очите на младите хора, които нямат широк спектър от контакти или възможност да сравняват положението си с други.

Инициатива

Чувството за инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща идеите в действие. То включва творчество, иновативност и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти за постигане на целите. Това подкрепя хората в ежедневието им у дома, в обществото и на работното място. Информира ги за контекста, в който работят, и ги прави по-подготовени да се възползват от възможностите.

Предприемачеството зависи от:

* знания, включително способността за идентифициране на възможности за лични, професионални и / или бизнес дейности;
* умения за проактивно управление на проекти (планиране, организация, водене и делегиране, анализ, комуникация, оценка и запис), представителство и договаряне и работа като личност и в екипи;
* отношение, характеризиращо се с инициативност, независимост и иновации в личния и социалния живот, както в работата, така и мотивация и решителност за постигане на целите.

Някои млади предприемачи разказват как създаването на приложение в училище, компилирането на видео профили или правенето на трансграничен филм е помогнало за развитието на креативността и иновациите, а в няколко случая придобитите умения и увереност са довели до създаването на компании или до самостоятелна заетост.

Някои проекти се фокусират върху предоставянето на нови шансове за по-младите хора с по-малко възможности, като ги включват в предприемачески дейности, където те придобиват увереност в себе си чрез неформално обучение.

Други проекти са фокусирани върху усъвършенстване на младежки работилници, изследвания на модели за социално предприемачество или изграждане на мостове с професионалисти в образованието, местните власти или бизнес общността.

Успехът може да бъде измерен от това колко успешни участници впоследствие са създадени или колко от тях са намерили работа. Но това, което се отчита още повече, е степента, в която младите хора придобиват онези способности и нагласи, които им помагат да поемат отговорност за собствения си живот, да повлияят на собственото си бъдеще и да играят активна роля като граждани на Европа.