Проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз и Европейския социален фонд, започна своето изпълнение.

Основна цел на проекта е да популяризира предприемачеството.

Чрез проекта ще се осигурят дейности за предоставяне на актуална информация относно възможностите за започване на собствен бизнес и ще се допринесе за подобряване осведомеността относно културата на предприемачеството.

Заложените специфични обучения за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и начин на мислене ще целят подобряване достъпа до информация от страна както на безработни, така и на заети лица с интерес и желание за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

С изпълнението на дейностите на проекта ще бъде допринесено за популяризиране на предприемачеството като възможност за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Целевата група се състои от безработни и работещи лица с конкретни специфики и предизвикателства при реализирането на професионалния си потенциал в сферата на предприемачеството и самостоятелната заетост.

Целите на проекта са чрез подобряване информираността, предоставянето на обучения и осигуряването на консултантски услуги на лицата от целевата група да се допринесе за подобряване знанията и уменията на лицата с желание за започване на собствен бизнес, същите да получат необходимата мотивация и менторство за предприемане на целенасочени действия и да стартират самостоятелна стопанска дейност.

Очакваните резултати са повишаване на информираността, знанията и уменията относно предприемачеството, вследствие на което лицата, взели участие в дейностите на проектното предложение ще получат квалификация и ще бъдат включени в самостоятелна заетост, осигурявайки качествена и устойчива заетост съгласно съвременните нужди на пазара на труда.

Основните дейности, включени за изпълнение в проекта, са информиране и мотивиране на лица от целевата група чрез организирането и провеждането на събития, предоставянето на специфични обучения и консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност.