Решили сте, че искате да започнете собствен бизнес, спазвайки нормативните изисквания. Чудесно начало за Вашата инициатива е регистрацията на дружество.

Като начало трябва да измислите име за своето дружество и да определите капитала и неговата форма. Ако няма да има други лица в управлението, то Вашето дружество в най-честия случай ще е или ЕООД, или ЕАД. Ако ще имате съдружници, вариантите са повече и трябва да определите стойността на дяловете на всеки от участниците. 

След като определите детайлите по стъпка 1, трябва да изготвите документите, необходими за регистрация на съответното дружество. Подробна информация за изискванията относно съответните документи се съдържа в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в тях. 

След изготвянето на изискуемите документи е необходимо те да бъдат подписани от съответните лица – съдружници, еднолични собственици на капитала, физически и юридически лица, и да посетите нотариус, при когото да бъде заверен подписът на управителя/ите на дружеството.

Вече разполагате с документите за регистрация, както и с нотариално заверен образец от подписа. Следващата Ви стъпка е да посетите банков клон, в който да разкриете набирателна сметка за учредителния капитал на съответното дружество, като имате предвид минималната стойност за различните видове дружества – 2 или 50 000 лв., и да внесете сумата.

С целия набор документи и след посещение при нотариус и в банката се отправяте към съответното териториално звено на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, където трябва да подадете тези документи, ако не разполагате със собствен електронен подпис. Там можете да заплатите таксата за регистрация на дружество, която се определея съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. След подаването от ТР ще Ви издадат входящ номер на заявлението, с което можете да направите справка относно регистрацията на Вашето дружество.

Voila!

Очаквате фактическата регистрация на Вашето дружество, след което можете да започнете Вашата самостоятелна стопанска дейност! 

Честито!

Ако имате нужда от съдействие в процеса на регистрация на дружество или искате да получите допълнителни разяснения по Вашата идея, можете да се свържете с нас и да научите повече за нашите специализирани обучения и бизнес консултации, които се предоставят в изпълнение на проекта.