За да осъществява своята дейност, предприемачът трябва да спази нормативните изисквания за регистрация на дружество, чрез което да осъществява законно бизнес инициативата си.

Всеки може да реши един ден да стартира и развива свой бизнес. Всичко, което човек трябва да направи, е да предоставя продукт или услуга, които генерират печалба. Регистрирането на дружество е разумен избор за предприемач по различни причини, но основното преимущество е законното осъществяване на стопанска дейност. Освен това чрез едно дружество може да се открие банкова сметка, която е различна от тази на собственика или управителя, т.е. дружеството оперира независимо от физическото лице. Други ползи са възможността за фирмено кредитиране при изгодни условия, изграждане на репутация сред клиентите, установяване на партньорски отношения с доставчици и партньори, както и назначаването на служители.

Като начало Ви е необходимо име, което да регистрирате като наименование на Вашия бизнес. Не е задължително името на компанията да съвпада с търговската марка на продукта или услугата, които ще се предлагат. Освен това имате нужда от физически адрес, на който да регистрирате дружеството, както и да определите капитала на своето дружество. Според вида им, дружествата имат минимални изисквания за капитала и съдружниците, ако има такива. Съгласно заложеното в българското търговско право според Търговския закон са изведени следните видове търговци и търговски дружества:

Едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната, без изискване за капитал, т.е. физическото и юридическото лице разполагат с една и съща собственост.

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е едноличен собственик на капитала, което отговаря за задълженията на дружеството с размера на капитала на дружеството. Това е най-често срещаната форма на дружества, регистрирани в България. Минималният размер на капитала на едноличното дружество е 2 лв. 

Дружество с ограничена отговорност

Образува се от съдружници – физически или юридически лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на дял от печалбата, съразмерен на личния му дял в капитала на дружеството. Основният капитал на ООД се образува при неговото създаване (минимален размер 2 лева).

Командитно дружество

Това дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал се формира от дяловете вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници и е от две части: 
– основен капитал на ограничено отговорните;
– основен капитал на неограничено отговорните.

Събирателно дружество

В него се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, но може и чрез дялови вноски в брой и непарични вноски (сгради, магазини, стоки и др.), които се внасят и записват в основния капитал и стават фирмена собственост. Основният капитал се увеличава чрез: привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата (след облагане с данък), натрупване на резерви и тяхното трансформиране в основен капитал. Основният капитал на СД се намалява при: напускане на  съдружник, покриване на загуби.

Акционерно дружество

Акционерно дружество може да се учреди по два начина: чрез подписка – всяко лице може да запише акция срещу направена вноска (парична или непарична) и без подписка – две или повече лица записват капитала на акционерното дружество. Капиталът на АД е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Акционерното дружество може да бъде и еднолично. В този случай то образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е Едноличен собственик на капитала. Комптетентността се решава от Едноличния собственик на капитала.

Акционерните дружества имат следните органи на управление: общо събрание на акционерите и съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет, и управителен съвет (двустепенна система). Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Поименните акции са налични и безналични. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.  Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централнен депозитар АД.

Командитното дружество с акции

Командитното дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3, т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници. Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в този закон органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система, т.е. Съвет на директорите – състои се от неограничено отговорните съдружници.  В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Ако искате да изберете най-подходящата дружествена форма за Вашия стартиращ бизнес, можете да научите повече за видовете дружества и техните особености, като се запишете за специализираните обучения по предприемачество или заявите час за бизнес консултация при нас.